Privacyverklaring & cookiebeleid

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

GDPR / AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Welke Persoonsgegevens slaan wij op en met welk doel

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen wij verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Uw e-mailadres wordt bewaard om u op de hoogte te stellen van vernieuwingen binnen de Vecom Group en om u vaktechnische informatie te geven in de vorm van Technical Bulletins waarvan wij verwachten dat u daarvan op de hoogte gesteld wilt worden. Deze nieuwsbrief verspreiden wij onder de e-mail titel ‘Vecommunication’. U kunt u eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrief onderaan de e-mail.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Cameratoezicht

Op onze terreinen maken wij gebruik van openlijk cameratoezicht ter beveiliging van onze gebouwen, terreinen en productieprocessen/materialen die aan de zorg van Vecom zijn toevertrouwd. Op de plaatsen waar cameratoezicht is, wordt dit duidelijk aangegeven met stickers. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Informatie wordt opgeslagen in deze tekstbestanden die later door de website opnieuw wordt herkend tijdens een volgend bezoek.
Onze website gebruikt tracking cookies en analytische cookies. Met deze cookies kunnen we zien welke pagina’s worden bezocht en op welke gedeelten van onze website geklikt wordt. We gebruiken Google Analytics voor dit doel. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw gegevens worden gedurende 26 maanden opgeslagen.

Verstrekking aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Dit alles binnen het wettelijke kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vecom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. De camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard voordat ze worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Vecom Group B.V.
Dhr. J. van der Windt
Postbus 27 / 3140 AA Maassluis
Tel. 010 5930265
avg@vecom.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Indien Vecom wijzigingen aanbrengt in de Privacyverklaring, dan worden deze hier gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De laatste wijziging in deze Privacyverklaring is gedaan op:
7 december 2020.