Afvalwaterverwerking

 

Inzameling en verwerking van anorganische afvalwaterstromen

Vecom is vergund op te treden als inzamelaar en verwerker van diverse metaalhoudende zuren en basen, afvalwater, spoelwater, beitsbaden etc.

Industrieën met anorganische afvalwaterstromen

De afvalwaterstromen die Vecom verwerkt zijn afkomstig van diverse industrieën, zoals galvanische, oppervlaktebehandeling, chemische, industriële reiniging en inzamelaars van gevaarlijk afval.

Hieronder staan voorbeelden van een aantal afvalwaterstromen.

Beitsvloeistof

Als het beitsbad is uitgewerkt, zal de beitsvloeistof moeten worden afgevoerd en vervangen. Ook hier geldt dat een vergunninghouder zoals Vecom kan zorgdragen voor het verwerken van onder andere beitszuren en kan zorgdragen voor de afvoer en vernietiging van uitgewerkte beitsbaden.

Meestal vindt de afvoer van de verzadigde beitsvloeistof en de levering van nieuwe beitsvloeistof in één handeling plaats. Hierdoor kunnen transportkosten gereduceerd worden en wordt alle handling van chemicaliën uit handen genomen. Uiteraard wordt ook gezorgd voor de wettelijk verplichte administratie betreffende het afval.

Spoelwater

Na het beitsen van roestvast staal dient het behandelde oppervlak afgespoten te worden met water. Dit spoelwater bevat een (geringe) hoeveelheid beitszuur en opgeloste metalen, zoals ijzer, chroom en nikkel. Dit spoelwater voldoet niet aan de lozingseisen en mag niet zomaar op een gemeenteriool of oppervlaktewater worden geloosd omdat:

  • De pH van het afvalwater te laag is (zuur);
  • Het afvalwater fluoride bevat, afkomstig van fluorwaterstofzuur;
  • Het afvalwater naast ijzer o.a. de zware metalen chroom en nikkel bevat.

 

De ONO installatie van Vecom

Vecom zorgt voor de afvalwaterverwerking van klanten en derden, zowel in klein- als grootverpakking, met behulp van de ONO-installatie.

Door bij de verwerking van ingezamelde afvalwaterstromen zoveel mogelijk gebruik te maken van het waste to waste principe wordt het verbruik van nieuwe hulpstoffen zoveel mogelijk beperkt. Vecom is gecertificeerd op basis van ISO 9001 en ISO 14001.

De werking van de ONO installatie

ONO staat voor de drie stappen in het proces

  1. Ontgifting
  2. Neutralisatie
  3. Ontwatering

Na het samenstellen van de te behandelen batch (gebruik makende van het waste-to-waste principe) wordt deze batch behandeld met kalkmelk tot een pH waarbij de aanwezige metalen zich binden tot een vaste stof; metaalhydroxide. Om tot een goede afscheiding van vloeistof en vaste stof te komen, kunnen filterhulpmiddelen worden toegevoegd. Vervolgens worden de vloeistof en de vaste stof (metaalhydroxiden) met een kamerfilterpers van elkaar gescheiden. Na controle op het voldoen aan de lozingseisen wordt de vloeistof geloosd op de riolering. De vaste stof (metaalhydroxideslib) wordt gebruikt bij de productie van cement.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie en vragen contact op met een van onze specialisten.